Episode 50 – Hypnosis ( هیپنوتیزم” مهمان : فرشته”)

چگونه هپنوتیزم کشف شد. چگونه از آن میتوانیم استفاده کنیم آیا هپنوتیزم دریچه ای به سوی دنیای پیشین ما که فراموشش کردیم می باشد؟ آیا غده پینه آل کاری مشابه با هپنوتیزم میتواند انجام دهد؟ از بین dmt در غده پینه آل و به خاطر آوردن خاطرات زندگی گذشته ما در چیست؟ چرا بچه ها تا سن 3سالگی میتوانند زندگی گذشته شان را به یاد آورند؟ وچگونه ابوعلی سینای بزرگ در کشف هپنوتیزم نقش داشت؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *