Episode 41 – Rudaki (رودکی)

رودکی سمرقندی شاعر تیره چشم روشن دل از شعرای قرن سوم و چهارم هجری شمسی، لقب پدر شعر پارسی را بر خود به یدک می‌کشد. این مرد بزرگ که یکی از پرکارترین چهره های ادب و هنر این مرز و بوم به شمار میآید. شمار اشعار وی را حتی تا ۱ ملیون و سیصد هزار بیت دانسته‌اند. اما شوربختانه تعداد اندکی از شعرهای وی‌ امروزه به دست ما رسیده است. فراز و نشیب های زندگی او در این برنامه به مکایت تصویر درآمده است بلکه بتوانیم خدمتی به هنر و ادب ایران زمین و مردمش کرده باشیم. از شما دعوت مینماییم تا با ما همراه شوید با زندگی نامه رودکی بزرگ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *