Episode 39 – Moses’ Cane (عصای موسی)

آیا انسانهای فضایی به موسی در انجام معجزات کمک کردند؟ آیا فرعون در زمان موسی از آینده خبر داشت؟ و آیا موسی میخواست عصایش همیشه مخفی بماند تا اسرار معجزاتش فاش نشود؟ آیا ما توانستیم بعداز هزاران سال عصای جادویی موسی را ،که با آن تمام معجزاتش را انجام داد پیدا کنیم؟ در این قسمت از برنامه دانستگی مروری داریم بر زندگی پر رمز و راز موسی و اسناد تازه ای ، از پیدا شدن عصای معجزه گر موسی ، با همراهی مهمان ویژه برنامه فرشته عزیز

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *