Episode 23 – Fourth Dimension (بعد چهارم)

انیشتن با کشف بعد چهارم و‌ پیدا کردن رابطه میان زمان و فضا از یک کارمند معمولی سازمان ثبت اختراعات سوسیس به بزرگترین دانشمند قرن بیستم تبدیل شد. او‌ متوجه شد که حرکت در فضا با سرعت های متفاوت میتواند در زمان تاثیر معکوس داشته باشد. با این کشف، طوفانی در علم فیزیک پدید آمد. این نظریه بعدها با کاوش های و مطالعات زیاد به تئوری نسبیت خاص انیشتن معروف شد. با این اوصاف شما اگر بتوانید سرعت خود را به سرعت نور نزدیک کنید، میتوانید به ماورای قلمرو نور سفر کرده و گذشته ی زمین را ببینید. قطعا ما نمیتوانیم به گذشته سفر فیزیکی داشته باشیم اما میتوانیم اگر از تکنولوژی خیلی پیشرفته بهره بگیریم، شاهد تصاویری واقعی از گذشته ی زادگاه خود باشیم. در طرف دیگر این قضیه سفر به آینده وجود دارد که آن شدنی است. اما چطور؟ اگر با سرعت زیاد در سفینه ای قرار بگیرید و از زمین دور شوید و یا نزدیک مرکز جاذبه بسیار قوی همچون سیاهچاله ها باشید، چه اتفاقی میافتد؟ آیا واقعا انسان قادر خواهد بود تا در زمان سفر کرده و‌ به گذشته یا به آینده دستیابی پیدا کند؟ جواب این سوالات را میتوانید در این قسمت از سری پادکست های دانستگی فراگیرید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *