Episode 6 – Healthy Eating and Exercise (تغذيه سالم و ورزش)

در بين نيازهاى آدمى، بديهىست كه خوراك و تغذيه مهمترين نقش را ايفا مى كند. كالرى هاى موجود در مواد خوراكى مختلف با يكديگر فرق مى كنند و هر انسان نياز متفاوت ترى به اين مواد نسبت به انسان ديگر دارد. امروزه با توجه به بالا رفتن هزينه هاى زندگى و بالا رفتن سرانه ساعت اشتغال، همچنين در بيشتر جوامع جهان اول و دوم با شاغل شدن زن هاى جامعه، فرصت مهيا كردن و پخت و پز به صورت قديم وجود ندارد. لازم به ذكر است كه چون قدرت خريد در جوامع جهان سوم پايين است آنها نيز مجبور به مصرف خوراك هاى ارزان قيمت و مضر براى سلامتى هستند. در نتيجه در جوامع ياد شده، مردم با روى آوردن به خوراك هاى ارزان و يا فورى از جمله انواع فست فودها، نوشيدنى هاى قندى، خوراك هاى يخ زده و نيم آماده، سعى در جبران زمان كم خود براى آشپزى دارند. اتفاقى كه در اين لحظه رخ ميدهد اين است كه در طى كمى بيش از ٥٠ سال جوامع انسانى خود را در معرض اضافه وزن همگانى و نه چندان بعد از آن بيمارى هاى ناشي از چاقى مي بينند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *